شكـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــرا