شكـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــرا