إبـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــداع