شــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــك را جزيــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــلا