يعطيييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييج العاااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا ااافيه